REKLAMA
Logistics Media Group s.r.o.
 


Slovník

* pro vyhledávání stiskněte CTRL + F

Zkratka Originální slovní spojení vysvětlivky
"A.R. " all risk všechna rizika
4R right quantity, right place, right time, right quality správné množství, správné místo, správný čas, správná kvalita
A/ C Account Překlad z angličtiny - účet - nejen v účetním slova smyslu.
A/P Accounts Payable účet pro odchozí platby
A/R Accounts Receivable účet pro příchozí platby
AA Automatic Approval Automatické potvrzení (např. přijetí dokumentu)
ABC Activity Based Costing Aktivita vykonaná na základě ceny
ABC Code Pareto Analysis of inventory holding paretová analýza zásob
ABM Activity Based Management Způsob řízení výrobních procesů a materiálových toků, kdy je kladen důraz na vzájemnou souvztažnost těchto procesů
ABS American Bureau of Shipping Americký výbor pro lodní zasilatelství
ADR Articles Dangereux de Route Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
Air - Anglicky vzduch. Používané rovněž v běžné komunikaci.
Air Cargo - Letecká nákladní doprava
aka also known as také známé jako
AOM Advanced Order Management Vedení objednávek s pomocí IT řešení
APS Advanced Planning and Schedulling Řízení výroby dle okamžitých potřeb v obchodním vztahu výrobce-dodavatel-odběratel.
ASAP As Soon as Possible co nejrychleji je to možné
ASP Application Services Provider Obvykle služby dodavatele či konzultanta IT řešení, které obsahují kompletní balíček služeb od implementace nového systému pro jeho správu.
ATA Actual time of arrival skutečná doba příjezdu
ATD Actual time of departure skutečná doba odjezdu
ATO Available to Order Dostupný na objenávku.
ATP Available to Promise Dostupný na příslib. Týká se spíše náhlých či atypických objednávek
ATR - Dokument o původu zboží pro celní řízení
AVL Accredited Vendor List Seznam schválených dodavatelů
AWB Air Waybill Air Way Bill nebo česky LTA čili Letecký přepravní list: dokument pro leteckou přepravu zboží
b/c bulk cargo hromadný náklad
B/L Bill of Lading konosament/náložný list
B2B Business to Business z obchodu do obchodu
B2C Business to Consumer z obchodu k zákazníkům
BAF Bunker Adjustment Factor palivová přirážka
BD(M) Business Development (Manager) rozvoj obchodu
Benchmarking - Porovnání stanovených procesů na základě předem určených kritérií.
Bezcelní zóna - Zóna, např. v rámci skladu či distribučního centra, viditelně ohraničená a uzavřená, v níž může být zboží skladováno bez úhrady stanovených cel či daní, a to až do opuštění této zóny
BII Best in Industry nejlepší v průmyslovém prostředí
Blue Collar(s) - Modré límečky čili dělníci, nemanažerské pozice
BOM Bill of Materials celkový seznam požadovaného materiálu včetně nákladů (na výrobek)
BPCS Proprietary ERP System Registrovaný ERP systém
BR Business Results obchodní výsledek
BRP Business Process Reingeneering Rekonfigurace určitých procesů
BU Business Unit Obchodní jednotka (tým starající se o určitou část zákazníků společnosti)
Buffer - Viz Zásoba pojistná. Někdy se rovněž používá výraz Stock Tampon.
C/L Charter Party smlouva o nájmu/provozu lodi
c/o Country of Origin země původu (zboží)
CA Corrective Action nápravné opatření
CAF Currency Adjustment Factor měnová přirážka (vyrovnává rozdíl v měnových kurzech)
AMS After Market Service po záruční servis
CAR Corrective Action Request požadavek nápravného opatření
Cargo - Náklad. Užívané v souvislosti s nákladní dopravou (např. air cargo)
Cargo Insurance - Pojištění nákladu
CBM Cubic Meter Metr krychlový (objem zohledňován při přepravě objemných zásilek)
CDM Customer Design and Manufacture Zákaznický návrh a výroba (firma která navrhne a vyrobý zboží pro zákazníka)
CEM Contract Electronics Manufacturer Smluvní výrobce elektroniky
CEO Chief Executive Officer Vrchní jednatel společnosti (obvykle president) - u globálních společností
CF Customer Feedback zpětná vazba zákazníka
CFT Customer Focused Team tým zaměřený na zákazníka (podobně jako BU)
CI Continuous Improvement pokračující zlepšování
CLCC Corporate Logistics Costing Centre korporátní cenové centrum logistiky
CMI Co-Managed Inventory „Co-Managed Inventory“ čili způsob správy zásob.
CMR - nákladní list - přepravní doklad v rámci úmluvy CMR
CMR - úmluva - mezinárodní úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě
CoDB Cost of Doing Business cena obchodu
COGS Cost of Goods Sold cena prodaného zboží
colli kolli jakýkoliv nakládaný kus, např. paleta, bedna, karton, balík atd.
Co-packing - Proces při kterém je poskytovatelem logistických služb spolu s logistickými službami zajišťováno i balení výrobků.
Co-production (Co-manufacturing) - V tomto případě poskytovatel logistických služeb zajistí např.přidání správných komponentů k výrobku.
COTIF - Úmluva o mezinárodní železniční přepravě
CPAS Corrective and Preventative Action System systém nápravy a preventivních akcí
CPFR collaborative planning, forecasting and replenishment systém společného plánování, předpovídaní poptávky a doplňování zásob
CPU Computer Peripherals Unit Vnější počítačová jednotka
CRP continuous replenishment pokračující doplnění
CSAT Customer Satisfaction spokojenost zákazníka
CSU Computer Systems Unit Jednotka počítačového systému
CTD Combined Transport Document nákladní list pro kombinovanou přepravu Sea - Air
CTP Capable to Promise Metoda, resp. funkce systémů ERP, která dovoluje zjistit, zda objednané zboží bude možno doručit v požadovaném množství a termínu, a to včetně možnosti a kapacity výroby či času nutného pro přepravu.
ČESMAD Bohemia - Sdružení automobilových dopravců ČR
Čtečka - Zařízení na snímání čárových či RFID, příp. jiných kódů a následnou práci s nimi.
D2D Design to Distribution Design a distribuce
Dataming - Doslova „těžba dat“, tedy způsob získávání, třídění a nakládání s daty, resp. informacemi.
DC Distribution centre „Distribution Centre“ čti „Dící“ neboli česky „Dísíčko“ – anglická zkratka a český slangový termín pro Distribuční centrum. Např: „Jsem v našem dísíčku a máme tu problém“.
Depozit/ Depozitní zásoba - Zboží, resp. jeho zásoba, které má zákazník uskladněno ve skladu jiné organizace (společnosti)
Desta - Původní český výrobce vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky; tento termín se často v hovoru logistiků používá pro označení vysokozdvižného vozíku jako takového, podobně např. Xerox pro kopírovací stroje.
DFx Design for …….. Design
DGR Day's Gross Requirements hrubý požadavek dnů (zásob)
DCH - Deklarace celní hodnoty
DCHd - Deklarace celní hodnoty doplňková
DL Direct Labour pracovníci podílející se na výrobě
DLY Delivery Zkratka pro „Delivery“, tedy doručení
Dodávky nevyúčtované - Expedované, avšak dosud nevyúčtované zboží, zásilky.
DOS Days of Supply dnů dodávek
DRP Distribution Ressource Planning viz ostatní způsoby plánování
DTA Door-to-Airport Alternativa Door-to-Door, kdy kurýr vyzvedne zásilku v místě dle Vašeho přání a doručí ji na letiště (či do depa) v místě určení, kde si posléze zásilku vyzvedne adresát.
DTD Door-to-Door Způsob dodávání zboží „od dveří ke dveřím“, kdy si zaměstnanec/ kurýr dopravní služby vyzvedne zásilku v místě, které uvedete a doručí ji na místo, které přesně specifikujete.
DWCC Deadweight cargo capacity čistá nosnot lodi (max. nosnost nákladu)
DWT Deadweight all told hrubá nosnost lodi (nosnost nákladu včetně pohonných hmot, vody, výstroje a zásob v tunách)
E&O Excess and Obsolete nadbytek a zastaralý (materiál)
EAN - 128 - EAN kód používaný v logistice a výrobě k identifikaci celých objednávek či větších jednotek – např. paleta, balík. EAN – 128 pak obsahuje několik různých EAN – 13.
EAN - 13 - Čárový kód označující výrobky určené pro konečného zákazníka či spotřebitele. EAN – 13 je kód, který vídáváme na jednotlivých výrobcích v obchodě.
EAN (kód) - De facto čárový kód. Pro EAN kódy existuje několik různých norem dle charakteru jejich použití. Slouží k identifikaci zboží a tím pádem ke správě a sledování tohoto zboží.
EAT Earnings after tax výdělek po zdanění
EBIAT Earnings before interest, amortisation and taxation zisk před započtením úroků, amortizace a daně
EBITDA Earnings before interest, taxation, depreciation and amortisation zisk před započtením úroků, amortizace, odpisů a daně
EC(O) Engineering Change (Order) konstrukční změna
ECR Effective/ Efficient Customer Response "Řízení zásob dodavateli. Konkrétnímy přínosy na straně obchodníka jsou rychlejší oběh zboží, vyřazení neprodejných výrobků a snížení provozních nákladů.Přínosem pro dodavatele je možnost lepšího plánování výroby a úspora logistických nákladů. Pro zákazníka znamená zavedení ECR zvýšení dostupnosti zboží a relativní snížení cen.ECR je proces, v jehož rámci dodavatelé a obchodníci pracují společně, aby omezili neefektivnosti v dodavatelském řetězci, zejména v logistice. ECR je založeno na tom, že lepší je poznat potřeby zákazníků a reagovat na ně, než přesvědčovat zákazníky, aby si koupili to, co je k dostání.
EOL End of Life u konce cyklu (výrobek)
EOQ Economic Order Quantity nejvýhodnější objednací množství
E-procurement - Metody a systémy pro elektronický nákup zboží či surovin, např. prostřednictvím internetových aukcí či specializovaných platforem.
EPS Earnings per Share zisk za akcii
ERP Enterprise Resource Planning podnikové plánování zdrojů (software)
eta expected time of arrival předpokládané připlutí
etc expected time of completion předpokládané ukončení nakl./vykl.
etd expected time of departure předpokládané odplutí
ex. B/L Exchange Bill of Lading obchodovatelný konosament
Expedice - Vše, co souvisí s odesíláním zboží ze skladu, resp. podniku.
Externalizace - Svěření určitých procesů třetí straně, např. logistickému poskytovateli. Jedná se o procesy, které byly doposud zajišťovány interně – např. balení zboží pro promo-akce. Cílem je úspora nákladů a zefektivnění práce. Viz Outsourcing
FAC Fast As Can „Fast As Can“ tedy dodání či přeprava nejrychlejším možným způsobem, česky „jak rychle je to možné“
FCC Federal Communications Commission (USA) Federální komise pro dopravu
FCL Full Container Load naplněný kontejner
FCT Functional Test test funkčnosti
FDA Food and Drug Administration (USA) Úřad pro potraviny a léčiva
FEFO "First expired – First out" výrobky s dřívějším datem spotřeby jsou expedovány jako první. Používá se pro pro řízení toku zásob, u kterých je nutno sledovat datum exspirace neboli lhůtu trvanlivosti např. potravinářské výrobky.
FG Finished Goods dokončený výrobek
FHEC Firdays and Holidays excepted „kromě pátků a svátků“. Zkratka používaná např. v rozvrhu dodávek či časů přeprav
FIATA FCR Forwarders Certificate of Receipt FIATA speditérské potvrzení o přijetí (zboží, zásilky)
FIFO First in, First out Česky „První tam a první ven“. Princip a priorizace při zaskladňování a vyskladňování. Výrobky přijaté dříve jsou expedovány jako první tzn.při výběru zboží k vyskladnění lze postupovat na základě dokladů o příjmu zboží do systému.
FILO First in, Last out „První tam, poslední ven“. Opak FIFO výrobky přijaté jako poslední, jsou expedovány jako první, opět lze vycházet z podkladů o příjmu. "
FIO free in and out volně do a z lodi
FIOS free in and out and free stowed volně do a z lodi včetně uložení nákladu v lodi (včetně štauerky)
FIOT free in and out and free trimmed volně do a z lodi včetně rozhrnutí/rozmístění nákladu (trimerky)
Floor Staff - „Pozemní, doslova podlažní, personál“ čili personál pracující na ploše – obvykle ve skladu
FOB Free on Board viz. incoterms
FOC Free of Charge „Free of Charge“ čili Zdarma
Forklift/ Forklift Truck - Vysokozdvižný vozík, resp. vozík s vidlicí (německy Gabelstapler)
Free Zone - Zóna volného obchodu či bezcelní zóna
Freight - Nákladní přeprava, náklad
FTL Full Truck Load Plný kamión
Gap Variance between material output in financial forecast and material infeed being driven through MRP variace mezi výsledky financí, plánu a vstupu materiálu řízeného přes MRP
GCU Global Customer Unit Globální zákaznický tým (podobně jako BU)
GM General Manager Generální Manažer (generální ředitel)
GRT Gross Registered Ton hrubá prostornost lodi v rejstř. Tunách
HC Head Count počet pracovníků
HC High Cube (shipping container) Vysokoobjemový kontejner (námořní)
HR Human Relations - Human Resources lidské vstahy - lidské zdroje
Hub - Logistické centrum, do kterého proudí toky zásilek z různých směrů, jsou zde tříděny, případně kontrolovány a zasílány na místo svého určení, resp. dále distribuovány. O hubech se hovoří často např. u poskytovatelů leteckých přeprav. Hub umožňuje využít efektivně všechny dostupné zdroje daného přepravce či poskytovatele služeb.
Hub and Spokes - Strategická metoda, kdy je využíván systém Hubů. Využívá se tam, kde přichází mnoho zásilek z různých směrů a tyto putují opět dále do mnoha odlišných destinací.
I(D)L In(Direct) Labour pracovníci nepřímo se podílející ve výrobě (kancelářská podpora)
ICC International Chamber of Commerce Mezinárodní obchodní komora
ICT In-Circuit Test obvodový test
IDL Indirect Labour pracovníci nepřímo se podílející na výrobě (kancelářská podpora)
INCOTERMS 2000 International Commercial Terms Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek
IP(R) Intellectual Property Rights práva duševního vlastnictví
IRA Inventory Record Accuracy "Správnost inventurních záznamů. Jedná se o jedno z měřítek záruky kvality, které je založeno na cyklickém porovnávání (inventuře) systémových údajů a skutečnosti u % stanoveného vzorku zásob. Porovnává se nejen fyzický a evidenční stav(počet) ale další údaje jako lokace (umístění), datum výroby/datum spotřeby nebo šarže. "
IROC Inventory Redeployment Operation Centre operační centrum přesunu zásob
IRR Internal Rate of Return interní podíl návratů
IRU International Road Transport Union Mezinárodní unie silniční dopravy
IT Information Technology Informační technologie (počítače)
JCD - Jednotná celní deklarace
JCDd - Jednotná celní deklarace doplňková
JIT Just in Time „právě včas“. Metoda, kdy jsou např. suroviny či součástky dodávány přesně ve stanovený čas přímo do výroby nebo na výrobní linku. Výrobce tak nemusí držet žádné zásoby a nenese náklady s tím spojené. JIT se často používá v automobilovém průmyslu.
JIT Just in Time právě v čas (přesně časově definované dodávky materiálu - bez skladování)
JMI (jointly-managed inventory) jednotné řízení zásob
JPPCIM - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mez. železniční přepravě zboží
Kaizen - Původem japonská metoda, která se soustředí na zlepšování procesů a postupů v řízení výrobních podniků.
Kanban - Jedná se o systém plánování výroby, který určuje co vyrábět, kdy to vyrábět a kolik vyrábět.
karnet TIR - mezinárodně ručený doklad používaný v rámci tranzitního celního režimu TIR (Úmluva TIR)
Kitting - Finální asambláž a zabalení výrobku, obojí často prováděné poskytovatelem logistických služeb – např. dobalení lokálních údajů atp.
KPI Key Performance Indicators souhrn parametrů pro měření Service Level neboli zákaznické spokojenosti a míry uspokojování požadavků
KSI Key Success Indicators klíčové indikátory úspěšnosti
LCG Low Cost Geography nízkonákladová země
LCL less than container load částečný náklad pro kontejner
LCU Leadership Customer Unit vedení zákaznické jednotky
LIFO Last in, first out „Poslední tam, první ven“ (viz FIFO a FILO) LIFO můžete krásně pozorovat, když řidič autobusu nakládá zavazadla do kufru a ptá se, kdo bude vystupovat jako první.
Lo/Lo Lift-on/Lift-off containership kontejnerová loď způsobilá pro vertikální nakl./vykl. kontejnerů
LOI Letter of Intent předběžná smlouva
Ložení - Nakládání, vykládání i překládání zboží, materiálu nebo celých přepravních jednotek
lps lumpsum paušální dopravné
LTL Less then Truck Load dokládka do kamionu
M/R Mate´s Receipt potvrzení 1. lodního důstojníka potvrzující převzetí   zboží na loď
M/W measurement/weight míra, kubatura/váha
M1 First Month první měsíc
M2 Second Month druhý měsíc
Mfg. Manufacturing výroba
MOQ Minimum Order Quantity minimální objednací množství
MOR Monthly Operations Review Měsíční přehled výroby
MPS Master Production Schedule hlavní výrobní plán
MRB Materials Review Board správa přehledu materiálu
MRO Material Repairs and Overhall „Material Repairs and Overhall“ čili soubor nakoupeného zboží či služeb, které se nijak nepodílejí na výrobě či jiných ziskových procesech. Jedná se např. o cestovní náklady, nutné opravy atp.)
MRP Materials Requirements Planning plánování požadavků materiálu (do výroby)
MRR Manufacturing Readiness Review Engineering
MS MicroSoft software
MTO Multimodal Transport Operator Jsou to obvykle námořní dopravci kteří orgnanizuji dopravu do přístavu a z přístavu (převážně organizují vlaky pro přepravy kontejnerů)
MVA Manufacturing Value Add přidaná hodnota výroby
NAMAS National Measurement Accreditation Scheme (UK) Národní akreditační systém měření
NCI New Customer Introduction představení nového klienta
NCM Non-Conforming Material nepotvrzený materiál
NCNR Non-Cancellable, Non-returnable nezrušitelné, nevratné
NCTS New Computerised Transit System elektronický systém přenosu dat v mezinárodním režimu tranzitu
NDA Non-disclosure Agreement dohoda o mlčenlivosti
NDF No Defect Found chyba nenalezena
NHM Nomenclature Harmonisée Marchandises označení pro harmonizovanou nomenklaturu zboží v železniční dopravě
Non-food - Nepotravinářský
Notify Adress - Notifikace. Údaje na přepravním dokumentu upřesňující osoby, které budou informovány při doručení zboží.
NPI New Product Introduction představení nového výrobku
NPI Non-Performing Inventory nepoužívající se zásoby
NRE Non-recurring Expenditure jednorázový výdaj
NTO Near Term Overage limit přebytků (zásob)
o.w.t. ordinary working time normální pracovní čas
O/ N Overnight Overnight čili přes noc, během noci, resp. do druhého dne. Např. požadavek na doručení.
OAR Order Action Request Požadavek objednávky
Obal nevratný - Obal pro jednorázové použití, který není nutno vracet výrobci či distributorovi, apod. (Např. jednoduchá kart. krabice). Častou strategickou otázkou je, zda se po finanční a organizační stránce vyplatí používat vratné či nevratné obaly...
Obal vratný - Opak nevratného obalu, obvykle dražší obalové materiály, ale také palety, speciální palety apod. podle ujednání mezi klienty. Vratné obaly spoří obalové náklady, avšak je nutno počítat s náklady spojenými na „obalové hospodářství“, tedy správu, evidenci, dopravu prázdných obalů apod. Dobře optimalizované toky vratných obalů ušetří obrovské množství peněz a času, jedná se však o úkol pro velmi zkušené logistiky.
ODM Original Design Manufacturer Výrobce originálního designu
OEM Original Equipment Manufacturer Výrobce originálního vybavení
OH Overheads režijní náklady (výroby)
OPEX Operating Expenditure provozní výdaje
Order Penetration Point - Přesný bod (čas a místo) v rámci Supply Chain, od kdy je určité zboží určeno a připravováno pro konkrétního zákazníka
ORT On-going Reliability Trial pokračující pokus spolehlivosti
OSAT Overall Satisfaction celková spokojenost
OTD On Time Delivery včasná dodávka
Outsourcing - Viz Externalizace
P&L Profit and Loss zisk a ztráty
PA Premium Authorisation prémiová autorizace
PBA Purchase Burden Adder součet nákupního nákladu
PCE Product Cost Engineer Vedoucí pracovník odpovědný za stanovení ceny výrobku
PDM Product Data Management řízení produktových dat
Peak - Čti „pík“, anglicky vrchol. Období vrcholné sezóny v logistické hatmatilce. Většina logistiků má svůj peak např. před velkými svátky jako Velikonoce či Vánoce.
PLC Product Life Cycle životní cyklus výrobku
PLM - Překročená ložná míra
PO Purchase Order nákupní objednávka
POS point-of-sale Jedná se o konečná data prodejů jednotlivým zákazníkům
POS (stojany, materiály) - Např. stojany, krabice a displaye, které slouží k vystavení zboží přímo na prodejní ploše. (viz Tatranky v regálu či speciální koše u pokladen) V některých případech mohou POS sloužit rovněž jako přepravní obal pro dané zboží a šetřit tak náklady, ale současně zajistit správné vystavení zboží při jeho prodeji.
Postponement - Oddálení. Metoda spočívající v maximální standardizaci procesů tak, aby došlo co nejpozději k bodu rozpojení objednávkou. Postponement redukuje jak výrobní, tak logistické náklady.
Pozice - Přesné umístění zboží ve skladu, resp. místo a označení jeho uložení. Často slýcháme např: „Máme 2000 volných pozic.“
ppd prepaid vyplaceně
PPV Purchase Price Variance odchylky v nákupní ceně
PR Problem Resolution řešení problému
Produktivita - Jedná se o účinnost vynakládané práce.
Provider - Poskytovatel, čili poskytovatel služeb – např. Logistics Provider. Velmi často se používá i v češtině jako běžný výraz „provajdr“.
Přeprava a překládka RO - RO Roll on, roll out RO – RO je anglická zkratka pro výraz „Roll on, Roll out“. Jedná se tedy vlastně o intermodální přepravu, kdy zboží zůstane na dopravním prostředku, a ten najede vlastním pohonem např. na vlak či loď. Po ukončení této části přepravy opět vlastním pohonem sjede a pokračuje v cestě.V České republice byl tento systém používán pro trasu RO-LA mezi Lovosicemi a Drážďany, kdy dotyčný úsek absolvovaly kamiony na speciálním vlakovém vagónu.
Přeprava intermodální - Přeprava zboží ve stejné přepravní jednotce (kontejner, apod.), kdy postupně využijeme různých druhů dopravy. Nedochází však k manipulaci se zbožím uvnitř dané přepravní jednotky.
Přeprava kombinovaná - De facto intermodální přeprava, kde zboží putuje převážnou část trasy např. po moři či na železnici, avšak úvodní a konečnou fázi je přepravováno např. kamionem.
Přeprava multimodální - Opět de facto synonym pro intermodální přepravu; pro hnidopichy: o multimodální přepravě hovoříme, pokud zboží dopravujeme více než dvěma způsoby
PTP Product Transfer Process proces přepravy produktu
PUDO Pick Up Drop Off Point sběrné (kosolidační) místo
Q Quality kvalita
QMS Quality Management System systém řízení kvality
R&D Research and Development Průzkum a rozvoj
Rampa - Skladová rampa, místo před vstupem/ výstupem do/ ze skladu, které slouží k nakládce a vykládce zboží. Při konstrukci skladu je třeba rampám věnovat zvýšenou pozornost a pečlivě navrhnout jejich výšku, umístění a sklon. Někdy se totiž stává, že špatné rampy znesnadňují řidičům „nacouvání“ ke skladovým vratům a brzdí tak rychlost skladových procesů. Vždy proto zvažte např. typy nákladních vozidel, která budou sklad obsluhovat (Avie nebo van jsou jinak vysoké, než velký kamion) a poraďte se s odborníky o nejlepším řešení – např. více typů ramp pro jeden sklad.
RBC Resource based Costing náklady zásob
RCCA Root Cause Corrective Action nápravné opatření hlavního problému
Real-Time - Reálný čas. Informace v reálném čase.
REDLY Re-delivery Re-delivery čili opakovaná dodávka.
Reefer - Mrazicí kontejner
Rejdař - Ten, kdo provozuje a „vybavuje“ loď. Její majitel.
Reverse Logistics - „Zpětná logistika“ zajišťující zejména procesy v rámci reklamací, recyklace apod.
RF Radio Frequency rádiové frekvence
RFID Radio Frequency Identification Jedná se o způsob identifikace, sledování a správy zboží za pomoci radiofrekvenční technologie.
RFQ Request for Quotation požadavek nabídky (poptávka)
RID - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí
RMA Return Material Authorisation autorizace návratu materiálu (např. dodavatel)
RMR Retail Management Replenishment „Retail Management Replenishment“ Způsob řízení toku zboží, kdy na základě určitých předpovědí prodeje zadává např. retailový řetězec objednávky svým dodavatelům, a ti dodávají do skladu na základě objednávky od poskytovatele log. služeb zboží retailera.
RMS Return Material Savings úspora návratu materiálu
RO - LA - Viz Přeprava a překládka RO – RO
Ro/Ro roll on/roll off lodi, na které mohou kolová vozidla přímo najíždět a vyjíždět, resp. přeprava kamionu po řekách
Road - Anglicky „cesta“ nebo „silnice“. Velmi často slýcháme o „roudových přepravách“, tedy o pozemní dopravě, nebo o „Roudu“, kdy se jedná o sekci pozemních přeprav u poskytovatele přepravních služeb. Viz také Air. Např: „Jo, když to půjde roudem, tak vás to vyjde levněji“.
RoHS Reduction of Hazardous Substances Regulatory
ROIC Return on Invested Capital návrat investovaného kapitálu
RoLa Rollende Landstrase Kombinovaná doprava silnice/železnice
RONA Return on Net Assets návrat čistých aktiv
RSS Repetitive Supply Scheduling opakující se plán dodávek
S&O Surplus and Obsolete přebytek a zastaralý (materiál)
SAP Systems, Applications & Products in Data Processing ERP systém
SC Supply Chain dodavatelsko-odběratelský řetězec, tedy celkový tok materiálů a zboží od úvodního dodavatele po konečného odběratele.
SCM Supply Chain Management řízení dodavatelského řetězce
SG&A Sales and General Administrative Expenses náklady prodeje a hlavní administrativní náklady
Shipper - Zasilatel, dopravce zboží.
Simulace - Metoda, jak vyzkoušet určité procesy před jejich uvedením do praxe. Nabídne-li Vám někdo e-simulaci toků ve Vašem skladu, pak neváhejte. Obvykle naleznete nejlepší způsob, jak se zbožím ve skladu nakládat, kudy mají vést trasy vozíků, kam umístit jakou zónu, kde co skladovat. Týká se samozřejmě též výrobních procesů atd.
Sklad - mezisklad - Sklad, který obvykle slouží k vyrovnávání rozdílů v zásobování či výstupech výroby.
Sklad kompletační - Sklad, do něhož se sbíhají části zásilky či zboží z různých míst a jsou zde kompletovány do finální podoby
Sklad odlehčovací - Další „typ“ skladu pro milovníky terminologie, většinou využívaný pro rezervní zásoby či vyrobené zboží např. v rámci nadstandardně rozsáhlé zakázky. Z pohledu organizace skladu je samozřejmě možné vyčlenit např. jen „odlehčovací zónu“ v rámci konkrétní zakázky, apod.
Sklad příruční - Malý, obvykle nemechanizovaný sklad, např. přímo v prodejně či ve výrobě, který slouží k okamžité spotřebě. Viz IKEA před pokladnami.
Sklad veřejný - Sklad, ve kterém může skladovat kdokoliv po uzavření smlouvy.
SMGS - Dohoda o mezinárodní železniční přepravě zboží
SMI Supplier Managed Inventory zásoby řízené dodavatelem
SMT Surface Mount Technology technologie povrchové montáže
Spare Parts - Náhradní díly
Sprinkler (Sprinklery) - Mezinárodní výraz označující automatické hasicí systémy, které obvykle samy reagují – a spustí hašení v případě požáru. Bývají umístěny nad regály či u stropu. Někteří mistři skladování sprinklerové systémy nemají v lásce, neboť při nežádoucím spuštění „planý poplach“ napáchá více škody, než by činila remunerace pojištěného zboží. (Z tohoto důvodu se v některých skladech či provozech nesmí fotografovat, neboť sprinklery reagují mj. i na světelný záblesk – a jistě si dovedete představit, co by způsobil blesk fotoaparátu.) Jinde dávají přednost – zejm. výrobní podniky – stálé podnikové požární hlídce a jednoduchým čidlům. V moderních skladech a provozech jsou však sprinklery standardem.
SSCC Serial Shipping Container Code specifický kód pro označení a identifikaci celé přepravní jednotky, např. kontejneru.
Stacking - Vršení, stohování (např. kontejnerů, palet)
Surfret - Příplatek zvyšující cenu za přepravu podle zvýšení cen pohonných hmot, naplněnosti přístavů či zatížení nestandardním zbožím
T/C Time-charter nájem na dobu
TAG - Tag doslova znamená „značka“. Zde se jedná o tzv. chytrou etiketu – Smart Etiquette/ Smart Tag, používanou technologií RFID. (viz RFID)
TAM Total Available Market celkem dostupných trhů
TAT Turn around Time čas obrátky
TBA to be announced bude vyhlášeno
TCP - Tranzitní celní prohlášení
Technika Monte Carlo - Experimentální způsob simulace plánovaných procesů, které doposud nebyly realizovány, za pomoci náhodných dat. Statistici tvrdí, že je to účinné. Jenomže znáte realitu!
TEU Twenty-Foot-Equivalent Unit označení dvacetistopého kontejneru řady ISO 1C jako kapacitní jednotky
FEU forty-foot equivalent unit 40 stopí kontejner (námořní)
THC Terminal Handling Charge „Terminal Handling Charge“ čili příplatek za náklady spojené s vykládkou či nakládkou zboží. No ano, také je to zkratka pro účinnou látku v marihuaně, ale to sem nepatří.
Track and Trace - De facto „Tracking“. Tímto výrazem bývá často označována tato služba směrem k zákazníkům.
Tracking - Sledování zásilky či zboží, zejm. prostřednictvím různých el. systémů – v každou chvíli „života zásilky“ může zákazník vidět, co se s jeho zásilkou právě děje, kde se nachází, v jaké fázi odbavení atp. Tracking se používá samozřejmě i k sledování zásilek a zboží v rámci interních firemních procesů.
Truck - Anglický výraz pro kamión, velmi často se používá i v logistickém slangu a ve slangu řidičů. Někdy se s pojmem „Truck“ setkáme i pro označení vysokozdvižného vozíku mezi skladníky.
Trucker - Řidič kamionu, rovněž název odborného časopisu pro řidiče a dopravce.
T's&C's (Contract) Terms and Conditions smluvní vztahy a podmínky
UKAS UK Accreditation Service akreditační služba
USD US Dollars americký dolar
Value Added Services (VAS) - Služby s přidanou hodnotou – služby poskytované klientovi nad rámec běžného standardu, ale zvyšující konkurenceschopnost logistického poskytovatele jako co-packing, post-manufacturing, polepování výrobků, atd.
VAR Value Added Reseller přeprodej přidané hodnoty
VAT Value Added Tax DPH - daň z přidané hodnoty
VIC Very Important Cargo „Very Important Cargo“ čili Velmi důležitý náklad
VMI (vendor-managed inventory) zásoby řízené dodavatelem
VP Vice President Vícepresident
Vychystávání - Fáze manipulace se zbožím ve skladu, od odebrání z umístění, až po soustředění žádaných položek.
Vyskladnění - Fáze manipulace se zbožím ve skladu, od zaslání požadavku na vyskladnění, odebrání zboží ze skladové pozice v požadovaném počtu, soustředění objednané zakázky, resp. zásilky a de facto též expedice
VZV VysokoZdvižný vozík Zkratka (česká) pro vysokozdvižný vozík
w.p. weather permiting pokud počasí umožní
WAC Weighted Average Costing vázaný průměr ceny
WAP Weighted Average Pricing vázaný průměr ceny
WCM World Class Manufacturing Celosvětová třída ve výrobě
WEEE Waste Electronic and Electrical Equipment (EU Directive) Regulatory
Whse Warehouse sklad
WII Worst in Industry nejhorší v průmyslovém prostředí
WIP Work in Progress zpracovánání
WMS Warehouse Management System „Warehouse Management System“ čili Systém pro řízení skladu
Workflow - Tok pracovní síly, čili její rozložení a efektivní využití pro různé aktivity.
WW World-Wide Celosvětově
YTD Year to Date k dnešnímu datu probíhajícího roku
Zakládání - Umisťování zboží či materiálu na určené místo jeho uložení ve skladu.
Zakládání - Fáze manipulace se zbožím ve skladu, kdy je zboží zakládáno na určené místo ve skladu. Zakládání dělíme na ruční, mechanizované či automatické.
Zásoba depozitní - Viz depozit
Zásoba nevyužitá/ nevyužitelná - Někde se stala chyba... Něco máme navíc, nevyužijeme to, nechceme to – a při troše štěstí to možná prodáme někomu jinému, ale spíše nás to bude stát hodně peněz. Nemáme rádi tenhle typ zásob!
Zásoba optimální - To, o čem sní každý logistik, ale jen málokdy skutečně zažije na vlastní kůži... Jedná se o stav zásob, který umožňuje plynulý chod SC nebo výroby jako takové, a to za nejnižších možných nákladů.
Zásoba pojistná - Průměrný a optimální stav zásob bezprostředně před příjmem dalšího zboží/ dodávky. Slouží k vyrovnání výkyvů mezi poptávkou zákazníků a dodávkou z výroby/ dodavatelů tak, abychom mohli svým zákazníkům garantovat stálou kvalitu služeb. Výši pojistných zásob pro daný produkt by měli dobře znát např. obchodníci, aby mohli pružně a pravdivě reagovat na náhlé požadavky ze strany zákazníků. (Lidově řečeno, aby neslibovali něco, co nemají.)
Zásoba sezonní - Zásoba určená pro předpokládáné výkyvy poptávky koncipována tak, aby byly co nejméně zatíženy ostatní navazující procesy.
HS Harmonize Systém Jedinečný celní kód výrobku pro celní účely
DHS U.S. Department of Homeland Security bezpečnostní úřad USA
CBP U.S. Customs and Border Protection Celní úřad USA
FROB foreign cargo remaining on board Zahraniční cargo zastavené na palubě
IE immediate exportation okamžitý export
T&E transportation and exportation přeprava & export
NCTS New Computirized Transit System celní transitní dokument
ICAO International civil aviation organization Mezinárodní organizace civilního letectví
IATA International Air Transport Association Mezinárodní letecká přepravní organizace
NCL Non-Containerised Load Nekontejnerová zásilka (námořní)

image003
Vítejte na serveru www.doprava.vpraxi.cz,
který je věnován dopravě a logistice. Pokud máte zájem zde jakýmkoliv způsobem propagovat Vaši společnost, či značku, neváhejte nám dát vědět. Velice rádi zde zveřejníme Vaše tiskové zprávy, případové studie a další informace, které zaujmou odbornou veřejnost. Jestliže máte zájem o zveřejnění kontaktů na těchto stránkách, zapište se do našeho katalogu.:
KATALOG STRÁNEK O LOGISTICE A DOPRAVĚ


NAŠI PARTNEŘI:


Sdružení automobilových dopravců


Internetový dopravní magazín


logistická společnost a specialista v oblasti Lean Logistics
Dopravní kamery - online anglicka-skretova

Obrázek týdne:
-
Nepřehlédněte:
diety 2012
členské země EU
Autoškola - online testy
státní svátky
specifikace kontejnerů
seznam IATA kódů letišť
omezení jízd kamionů
Karnet ATA
seznam IATA kódů aerolinií
specifikace kamionů
mýto v České republice
mýto na Slovensku
mýto v Chorvatsku
mýto v Německu
mýto v Rakousku
mýto v Polsku
mýto v Itálii
mýto ve Francii
mýto v Nizozemí
mýto v Belgii
mýto v Lucembursku
ADR
INCOTERMS
Dálniční známky
Telefonní předvolby ve světě
Výstavy a veletrhy
Nově přidáno
Ceny benzínu
Kolik krabic se vejde na paletu? - kalkulačka
US_paleta
EUR_paleta
Počet obyvatel dle států
Kódy států a světových měn
Veřejný seznam čerpacích stanic s nekvalitním palivem 2010
Počasí
Předpověď počasí
Počasí - Satelit
Autolékárnička 2011
Světový čas, přehledně on-line
Katalog logistických a dopravních stránek

Odkazy:
Truck v Praxi - server o nákladních vozech
Sklady v Praxi - server o skladování
Autodíly Brno
Zákon on-line - ZÁKON V PRAXI
Autopůjčovna Mělník


sidebg2
© Copyright 2009-2012 Doprava v Praxi. Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu provozovatelů tohoto serveru není dovoleno uveřejněné materiály kopírovat, stahovat ani jinak s nimi nakládat.
   Weby: doprava je doprava | Bezpečnostní agentury | Tvorba webových stránek | Zabezpečovací systémy